Tiltak for voksne og eldre

Det er avgjørende for inkludering med rask bosetting i et trygt, inkluderende samfunn der flyktninger kan trives, starte opp arbeid og delta på fritidsaktiviteter.

Det er avgjørende for å ha god helse å ha tilgang til nødvendige ressurser for å dekke grunnleggende fysiske behov, som rent vann, mat, adekvat bolig og nødvendige medisiner.

Tilgang til tilstrekkelige sosiale og økonomiske ressurser fremmer tilpasning. Språkopplæring, utdanning og sysselsettingstiltak for omsorgsgivere bedrer barns tilgang til sosioøkonomiske ressurser av betydning for psykisk helse.

Viktige tiltak for voksne og eldre flyktninger

 • Opplæring av personell i mottaksapparat, og aktuelle utdannings-, helse- og sosialtjenester i grunnleggende prinsipp for psykososial ivaretagelse av flyktninger.
 • Psykoedukasjon for å fremme flyktningenes forståelse av egne reaksjoner og ivaretagelse av seg selv og andre.
 • God og tydelig informasjon til flyktningene om tjenester og rettigheter og annen relevant informasjon som kan forebygge usikkerhet og uforutsigbarhet.
 • Empowerment: lytt til ønsker og behov og ta den enkelte flyktning/familie med på planlegging av bosetting og annet som skal skje.
 • Meningsfull aktivitet så snart som mulig for alle deler av familien.
 • Kortest mulig tid på mottak, og unngå flytting mellom ulike mottak.

Spesifikke tiltak for flyktninger fra Ukraina

 • Komme i arbeid: Mange voksne fortsetter å utføre arbeidet de hadde i Ukraina digitalt. Det kan være behov for tilrettelegging av kontorplasser. Andre trenger å snarlig komme i arbeid i bosettingskommunen.
 • Avlastende tiltak for kvinner som har eneomsorg for barn, syke familiemedlemmer og/eller gamle, pleietrengende foreldre, slik at kvinnene får tid til egenomsorg og kontakt med andre.
 • God dialog med foreldre/mødre angående barns skoletilbud, fritidsaktiviteter og helseoppfølging, for å sikre at de blir hørt.
 • Oppfølging ved krisehåndtering fra relevant instans i kommunen i tilfelle akutte hendelser oppstår i hjemlandet som berører de som er her.
 • Voksne/eldre over 67 år vil sannsynligvis i liten grad komme i opplæring eller arbeid, derfor er det viktig å tilrettelegge for sosial kontakt og meningsfylt aktivitet. Her kan eldresentre og frivillige organisasjoner bidra.
 • Eldre bør bosettes sammen med familiemedlemmer eller i nærheten av andre flyktninger fra Ukraina.

Lavterkseltiltak for personer med økt risiko

Tidlig intervensjon er viktig for å redusere eller motvirke utvikling av psykososiale problemer hos personer med økt risiko for utvikling av psykisk sykdom og/eller ruslidelse. Lavterskeltilbud kan iverksettes uten lege, psykolog eller annen behandler.

Det finnes en rekke lavterskel psykososiale tiltak for flyktninger. Slike tiltak brukes allerede i tjenestene i dag. Eksempelvis i flyktninghelsetjenesten, kommunale psykiske helsetjenester, helsestasjonsarbeid og skolehelsetjenesten.

Her finner du digitale ressurser og verktøy for voksne flyktninger.

  • Kvinner har økt sårbarhet

   Kvinnelige flyktninger har økt sårbarhet for psykisk uhelse i forhold til menn. Dette forklares av faktorer knyttet til periodene før og under flukt, som kan innebære eksponering for fysisk og/eller seksuell vold.

   Perioden etter ankomst til nytt land kan defineres av mangel på sosialt nettverk og støtte, ekstra byrde med å ta seg av barn og eldre, vold i nære relasjoner og språkvansker.