Skole og barnehage

Skolebaserte psykososiale intervensjoner for barn og unge kan bidra til å bedre flyktningelevers helse og trivsel i skolen.

De pedagogiske målene for barnehage og skole, sosial aktivitet, trivsel og læring, er en sentral del av det å støtte naturlige helingsprosesser. I en godt fungerende barnehage og skoleordning vil naturlige forebyggende prinsipper være til stede.

Elevene er likevel ikke alltid istand til å nyttiggjøre seg av disse uten hjelp. De vil ofte trenge tilrettelegging fra læreren.

Ressurs: Psykologisk førstehjelp for barn og familier på flukt (pdf).

Mulighet for lek og læring

Ett av de grunnleggende pedagogiske tiltakene for traumatiserte elever er læringssamtalen. I læringssamtalen snakker lærer og elev snakker sammen om hva som gjør læring vanskelig og prøver systematisk ut tiltak for å fremme læring og trivsel.

Viktighet og behov for opplæring av lærere i traumeinformert undervisning, god dialog mellom lærere og elever, og konkrete tiltak for å håndtere lærevansker på lang sikt.

Tiltak må tilpasses og opprettholdes over tid selv om noen av de tidlige krisereaksjonene hos elevene avtar.

Ressurs: Child Trauma Toolkit for Educators (pdf), ENGELSK

Språk og kultur

Å oppleve forståelse for egen bakgrunn og identitet og kontinuitet mellom hverdag i hjemland og bosettingsland i skolesammenheng, kan bidra til tilpasningsprosessen. Læreres kunnskap om kulturelle forhold og elevers språklige bakgrunn kan være viktig for elevenes tilpasning til ny situasjon.

Tett samarbeid med foreldrene er viktig, siden det har innvirkning på barnas trivsel og prestasjon på skolen.

Rask inkludering i barnehage og skole

Barn og unge må så raskt som mulig integreres i barnehage, skole eller høyere utdanning.

Vi anbefaler at mottak og kommuner tilbyr et proaktivt daglig pedagogisk tilbud for alle barn og unge, organisert av utdannet personell som lærere, pedagoger eller barne- og ungdomsarbeidere fra ankomst.

Lærere og andre pedagoger i mottak og utdanningsinstitusjoner i kommunen kan ha nytte av kunnskap om verktøy til hjelp og støtte i undervisning av barn og unge utsatt for traumatiske hendelser og alvorlige belastninger.

Ressurs: Skolebaserte programmer, RefugeesWellSchool prosjektet, ENGELSK
Ressurs: In-Service Teacher Training (INSETT), kurs for lærere for nyankomne elever i ungdomstrinn/VGS, ENGELSK
Ressurs: Augeo Foundation nettkurs om støtte til ungdommer med flyktningbakgrunn (inngår også i kurset In-Service Teacher Training), NORSK

Digital undervisning fra hjemlandet

Gode, fleksible løsninger for integrering av barn og unge i fysisk skolehverdag, og samtidig å opprettholde velfungerende digital undervisning, kan være viktig for anerkjennelse, barnas trivsel og læring. Tett samarbeid med foreldrene gir bedre forutsetninger for læring, trivsel og integrering.

Barn og ungdom som følger fungerende digitalt skoletilbud trenger også integrering i skolelignende ordninger fra ankomst, for støtte fra voksne og fysisk samvær med jevnaldrende.

Tilrettelegge for sosial støtte fra jevnaldrende

Tiltak som bygger gode relasjoner til jevnaldrende i skole og fritid styrker barnets sosiale nettverk og støtte. Dette er viktig for tilhørighet og god tilpasning. I dette arbeidet kan frivilligheten spille en vesentlig rolle.

Samarbeid mellom mottak, skole, frivillige organisasjoner og ressurspersoner i lokalsamfunn og aktuelle minoritetsmiljøer, kan bidra til at barn og unge blir tatt raskt inn i fritidsaktiviteter etter eget ønske.

Her finner du digitale ressurser og verktøy til bruk i skole og barnehage.

  • Traumeinformert undervisning

   Traumeinformert undervisning handler om å tilrettelegge opplæringen slik at elever utsatt for traumer kan få best mulig skoletrivsel og læringsutbytte.

  • Læringssamtalen

   I en læringssamtale snakker lærer og elev sammen om hva som gjør læring vanskelig. De prøver så systematisk ut tiltak for å fremme læring og trivsel.

   Læringssamtalen er ett av de grunnleggende pedagogiske tiltakene for traumatiserte elever.

    

  • Fleksible læringsløsninger i flyktningmottak

   Fleksible læringsløsninger i mottak kan bidra til at barn og ungdommer kan fortsette utdanningsløp og uttrykke sine erfaringer sammen med trygge voksne, samtidig som omsorgspersoner kan hvile eller få tid til andre viktige aktiviteter.

   Ressurspersoner blant flyktningene, som psykologer eller lærere, kan medvirke til å drive aktivitetsgrupper for barn og unge, og bistå med daglig proaktiv oppfølging av familier i mottak.

  • RefugeesWellSchool

   Det internasjonale forskningsprosjektet RefugeesWellSchool har prøvd ut fem ulike skolebaserte programmer som har som mål å styrke skolens møte med nyankomne elever med flyktning- og migrasjonsbakgrunn.

   I Norge har NKVTS prøvd ut to av disse:

   1. Welcome to school er et strukturert samtale-program for nyankomne elever på ungdomstrinnet, utviklet av stiftelsen Pharos i Nederland. Det består av 14 gruppesesjoner med ulike tema som ledes av lærer, ved hjelp av en detaljert lærerhåndbok.

   2. In-Service Teacher Training (INSETT) er et kompetansetiltak rettet mot lærere for nyankomne elever med flyktning- og migrasjonsbakgrunn i ungdomstrinnet og videregående skole. Kurset kombinerer felles seminarer med en nettmodul som deltakerne gjennomfører individuelt.

   Les mer om Welcome to School, INSETT og de øvrige programmene på https://refugeeswellschool.org. Der finner du også håndbøker, gjennomføringsrapporter og andre ressurser til bruk i gjennomføring av programmene.