Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Rapport

Augusti, E. M., Wentzel-Larsen, T., Myhre, M. C., & Hafstad, G. S. (2022). Barn i kontakt med barnevernet under nedstengingen på grunn av COVID-19 i 2020: Beskrivende analyse av nasjonale registerdata: Delrapport 3 av 3. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2022). Sammendrag

Rapport

Dale, M. T. G., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Augusti, E. M., & Skauge, A. D. (2023). Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1). Sammendrag

Rapport

Moen, L. H., Bergman, S., & Øverlien, C. (2018). Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre. (Rapport 2/2018). Sammendrag

Rapport

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. (Rapport 2/2019). Sammendrag

Rapport

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner: Hvordan brukes de og til hvilken nytte? (Rapport 3/2019). Sammendrag

Rapport

Grøvdal, Y. (2019). "Ikke verdt å gå til politiet med": Om vold i parforhold som ikke er anmeldt. (Rapport 5/2019). Sammendrag

Rapport

Saur, R., & Grøvdal, Y. (2019). Beskyttelse og verdighet: Handlemåter hos kvinner som ikke kontaktet hjelpeapparatet mens de levde med vold fra mannlig partner. (Rapport 6/2019). Sammendrag

Rapport

H. F. Aakvaag & I. F. Strøm (2019). Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. (Rapport 1/2019). Sammendrag

Rapport

G. S. Hafstad & E. M. Augusti (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. (Rapport 4/2019). Sammendrag

Rapport

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (2020). Barn, ungdom og koronakrisen.En landsomfattende undersøkelse av vold, overgrep og psykisk helse blant ungdom i Norge våren 2020: Delrapport 1 av 3. (Rapport 2/2020). Sammendrag

Rapport

Bjørnholt, M., Bergman, S., & Grøvdal, Y. (2021). Vold og seksuelle overgrep blant urfolk – utvalgte internasjonale perspektiver. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2021). Sammendrag

Rapport

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., & Haugen, L. E. A. (2021). Covid-19 og ungdoms opplevelse av å bo på barnevernsinstitusjon (CoBa-studien): En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12-18 år: Delrapport 2 av 3. (Rapport 1/2021). Sammendrag

Rapport

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Babaii, A., Borge, R. H., Braathu, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Granly, L., Hansen, K. S., Husebø, G. K., & Peters, N. (2022). Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten: En nasjonal implementering av behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for barn og voksne. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport Nr 1 2022). Sammendrag

Rapport

Vorland, N., Selvik, S., Hjorthol, T., Kanten, A. B., & Blix, I. (2018). Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. (Rapport 3). Sammendrag

Rapport

Jonassen, W., Sogn, H., Olsvik, V. M., & Hjemdal, O. K. (2008). Kunnskap - kvalitet - kapasitet: En nasjonal utredning om krisesentrenes kompetanse og tilgjengelighet. (Rapport 2/2008). Sammendrag

Rapport

Olsvik, V. M. (2010). Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne - en kunnskapsoversikt. Sammendrag

Rapport

Hofman, S. (2011). Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien. Utfordringer og muligheter. (Rapport 2/2011). Sammendrag

Rapport

Borgen, G., Dyb, G., Hafstad, G. S., Jensen, T. K., Langballe, Å., Myhre, M., . . . Øverlien, C. et al. (2011). Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge. Kunnskapsstatus. Revidert 2011. Sammendrag

Rapport

Langballe, Å. (2011). Den dialogiske barnesamtalen: Hvordan snakke med barn om sensitive temaer. NKVTS. Sammendrag

Rapport

Saur, R., Hjemdal, O. K., & Heir, T. (2011). Research and education on prevention of violence at the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies. (Rapport 6/2011). Sammendrag

Rapport

Saur, R., Hjemdal, O. K., & Heir, T. (2011). Voldsforebyggende forskning og undervisning ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2011). Sammendrag

Rapport

Saur, R., Hustad, A. E., & Heir, T. (2011). Voldsforebygging i Norge. Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner. (Rapport 3/2011). Sammendrag

Rapport

Jonassen, W., & Saur, R. (2011). Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge. En kartlegging. (Rapport 1/2011). Sammendrag

Rapport

Saur, R., Hustad, A. E., & Heir, T. (2011). Violence prevention in Norway. Activities and measures to prevent violence in close relationships. (Rapport 4/2011). Sammendrag

Rapport

Johansson, P. N. (2010). Behandlingsforskning - utøvere av vold mot partner. Oversikt over forskning på feltet. Sammendrag