Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Prosjekt

*Oppfølging flyktninger fra Ukraina

Prosjekt

*Metodeutvikling mot kjønnslemlestelse – REPLACE Norge

Prosjekt

*Kjønnslemlestelse – kompetansefunksjonen

Prosjekt

*Traumer og voksnes læring: Flyktningers erfaringer med strategier for emosjonell regulering, læring og trivsel.

Prosjekt

*Vold mot kvinnelige flyktninger og migranter

Prosjekt

*RefugeesWellSchool: Preventive school-based interventions to promote the mental well-being of refugee and migrant adolescents (Horisont 2020)

Prosjekt

Stopping unpleasant intrusive memories: The case of visuospatial processing after exposure to emotional imagery

Prosjekt

Betydning av transnasjonale relasjoner for beslutninger om kjønnslemlestelse i Norge

Prosjekt

Involvering av helsesektoren i håndtering av kjønnslemlestelse i 30 land

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Fysisk og psykisk helsehjelp for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse

Prosjekt

*REFUGE-studien: Helse og livskvalitet blant syrere i Norge

Prosjekt

*Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne (ITV)

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Helsehjelp til mindreårige jenter – en pilotstudie

Prosjekt

Educational and psychosocial transitions encountered by young refugees upon resettlement in Norway (TURIN)

Prosjekt

NordURM, Nordic Network for Research Cooperation on Unaccompanied Refugee Minors

Prosjekt

Epidemiologi: Kartlegging av psykisk helse hos asylsøkere i mottak

Prosjekt

Ekspertvurdering – krigspåkjenninger hos barn

Prosjekt

Veileder – voldsutsatte minoritetskvinner

Prosjekt

Psykisk helse for beboere i statlige mottak for asylsøkere

Prosjekt

Psykososialt arbeid med flyktningbarn. Introduksjon og fagveileder

Prosjekt

Kompetanseutviklingsprosjekt om voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn

Prosjekt

Kunnskapsstatus med vurdering av metoder med henblikk på hjelpeapparatets samarbeid med minoritetsfamilier om bruk av vold i oppdragelsen

Prosjekt

Tsunamiprogrammet Del 4: Når katastrofen rammer moderlandet. Tsunamien i et eksilperspektiv

Prosjekt

Mottaksforhold for asylsøker- og flyktningbarn i Norden – en norsk kartlegging.

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Kjønnslemlestelse i en norsk kontekst – erkjennelsesmessige og psykososiale forhold.

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Informasjonsmateriell.

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Kartlegge hvem som jobber med kjønnslemlestelse og deres kompetansebehov.

Prosjekt

Minoritetsbarn som opplever vold i familien

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Gjennomgang og oppdatering av informasjonsmateriell

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Politiets arbeide

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Kvinnelig omskjæring blant kurdiske innvandrere i Norge (stipendiatprosjekt)

Prosjekt

Behandling av traumatiserte barn og unge, TF-CBT – Implementering

Prosjekt

*Enslige mindreårige asylsøkere: Kartlegging av traumeerfaringer og psykisk helse

Prosjekt

Enslige mindreårige flyktninger i bosettings- og integreringsfasen – med fokus på utdannings- og skolesituasjonen (FUS)

Prosjekt

Kunst- og Uttrykksterapi (KUT) for nyankomne enslige mindreårige asylsøkergutter ved transittmottak (EXIT – Expressive Art in Transition)

Prosjekt

*Behandling og rehabilitering av traumatiserte flyktninger