Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Prosjekt

Traumer og voksnes læring: Flyktningers erfaringer med strategier for emosjonell regulering, læring og trivsel.

Prosjekt

PROTECT: Prospective Research On Terrorist Events and Collective Trauma – A cross-border study of health service utilization and prescriptions

Prosjekt

Vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Prosjekt

Vold mot kvinnelige flyktninger og migranter

Prosjekt

Min hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av PTSD

Prosjekt

Kartlegging av Traumatiske Erfaringer og Symptomer – En internasjonal valideringsstudie.

Prosjekt

Utøya psykisk helse tre år etter

Prosjekt

Kunnskap om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Prosjekt

Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunen

Prosjekt

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem – brukermedvirkning og pårørendes rolle

Prosjekt

RefugeesWellSchool: Preventive school-based interventions to promote the mental well-being of refugee and migrant adolescents (Horisont 2020)

Prosjekt

Kommunalt samarbeid rundt unge med SSA

Prosjekt

Hva gjør du? Ansattes møte med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA).

Prosjekt

Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021

Prosjekt

Kartlegge tiltak mot kjønnslemlestelse i Norge

Prosjekt

Kjønnslemlestelse – Kartlegging av endringsvillighet i Norge

Prosjekt

Stopping unpleasant intrusive memories: The case of visuospatial processing after exposure to emotional imagery

Prosjekt

Betydning av transnasjonale relasjoner for beslutninger om kjønnslemlestelse i Norge

Prosjekt

Involvering av helsesektoren i håndtering av kjønnslemlestelse i 30 land

Prosjekt

Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Fysisk og psykisk helsehjelp for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse

Prosjekt

Posttraumatisk vekst og livskvalitet etter katastrofale hendelser

Prosjekt

Hvordan er vold mot eldre inkludert i de kommunale handlingsplanene?

Prosjekt

KBT- behandlingstilbud til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd i nordiske land og Storbritannia

Prosjekt

Scandinavian Star, kartlegging av overlevende og etterlatte

Prosjekt

Coordinating Methodological Centre for prevention and elimination of violence against women and domestic violence in Slovakia

Prosjekt

En uke med vold 2017

Prosjekt

European Network for Psychosocial Crisis Management – Assisting Disabled in Case of Disaster – Implementation

Prosjekt

Nasjonal fagkonferanse: Arbeidet mot kjønnslemlestelse – status og veien videre

Prosjekt

UEVO-studien. Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Formidling av informasjon til nyankomne flyktninger

Prosjekt

Foreldre og barn med minoritetsbakgrunn og deres erfaringer med hjelpeinstanser som følge av vold i nære relasjoner

Prosjekt

REFUGE-studien: Helse og livskvalitet blant syrere i Norge

Prosjekt

Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne (ITV)

Prosjekt

Pårørende, politi og bekymring. Håndtering og forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Prosjekt

Vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Prosjekt

Utvikling og validering av «Child and Adolescent Trauma Screening Questionnaire» (CATS)

Prosjekt

EØS-prosjekt Estland

Prosjekt

Vold, helse og reviktimisering – En longitudinell studie

Prosjekt

Vold og rus – En longitudinell studie

Prosjekt

Kunskap om våld, sexuella øvergrepp, barnkonventionen och samtalsmetodik bland blivande grundskolelærare, barnehagelærare och barnevernspedagoger

Prosjekt

Developing services, strengthening cooperation and raising awareness about domestic violence.

Prosjekt

En nasjonal forekomstundersøkelse av eldre menneskers erfaring med vold i nære relasjoner -om fysisk, seksuell vold og andre typer overgrep.

Prosjekt

Seksuelle krenkelser i nære relasjoner – utøverperspektiver

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Helsehjelp til mindreårige jenter – en pilotstudie

Prosjekt

Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt

Prosjekt

Tidligere og aktuelle somatiske og psykiske helseplager hos barn som kommer til Statens barnehus.

Prosjekt

Educational and psychosocial transitions encountered by young refugees upon resettlement in Norway (TURIN)

Prosjekt

NordURM, Nordic Network for Research Cooperation on Unaccompanied Refugee Minors

Prosjekt

Behandling av ungdom med volds- og aggresjonsproblemer