Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Prosjekt

Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen

Prosjekt

Seksuelle krenkelser i innvandrerbefolkningen – erfaringer med hjelp og anmeldelse

Prosjekt

Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep

Prosjekt

Traumebehandling i Statens Barnehus

Prosjekt

Tidlig intervensjon og forløp av traumerelaterte plager etter en katastrofe – En studie av rammede av 2020 jordskredet i Gjerdrum

Prosjekt

Cognito: Examining the role of cognitive processes for long-term adjustment after trauma.

Prosjekt

TREAT INTERACT: Implementing a user involved education- and health system interactive task-shifting approach for child mental health promotion in Uganda

Prosjekt

Stress og helseplager hos sykehuspersonell i løpet av Covid-19-pandemien

Prosjekt

Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner

Prosjekt

CoBa: Covid-19 og ungdoms opplevelse av å bo på barnverninstitusjon

Prosjekt

Kjønnslemlestelse – kompetansefunksjonen

Prosjekt

Betydningen av helse for forebyggingsapparatets forståelse og håndtering av voldelig ekstremisme

Prosjekt

Veteraners familier: Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner

Prosjekt

Covid-19 – Stress og helse i befolkningen

Prosjekt

Vold i parforhold: kjønn, likestilling og makt II

Prosjekt

Seksuell vold i unges nære relasjoner – utsatte, utøver og institusjonelle rammer

Prosjekt

Omfangsundersøkelse om vold og overgrep 2021

Prosjekt

Trust after Sexual Trauma

Prosjekt

Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i samiske samfunn (2020-2023)

Prosjekt

Traumer og voksnes læring: Flyktningers erfaringer med strategier for emosjonell regulering, læring og trivsel.

Prosjekt

PROTECT: Prospective Research On Terrorist Events and Collective Trauma – A cross-border study of health service utilization and prescriptions

Prosjekt

Vold i nære relasjoner i samiske samfunn II – forprosjekt

Prosjekt

Vold mot kvinnelige flyktninger og migranter

Prosjekt

Min hverdag: Utvikling og pilottesting av en app til bruk i behandling av PTSD

Prosjekt

Kartlegging av traumatiske erfaringer og symptomer – En internasjonal valideringsstudie

Prosjekt

Utøya psykisk helse tre år etter (stipendiatprosjekt)

Prosjekt

Kunnskap om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Prosjekt

Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunen

Prosjekt

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem – brukermedvirkning og pårørendes rolle

Prosjekt

RefugeesWellSchool: Preventive school-based interventions to promote the mental well-being of refugee and migrant adolescents (Horisont 2020)

Prosjekt

Kommunalt samarbeid rundt unge med SSA

Prosjekt

Hva gjør du? Ansattes møte med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA).

Prosjekt

Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Erfaringer fra tiltak mot kjønnslemlestelse

Prosjekt

Kjønnslemlestelse – Kartlegging av endringsvillighet i Norge

Prosjekt

Stopping unpleasant intrusive memories: The case of visuospatial processing after exposure to emotional imagery

Prosjekt

Betydning av transnasjonale relasjoner for beslutninger om kjønnslemlestelse i Norge

Prosjekt

Involvering av helsesektoren i håndtering av kjønnslemlestelse i 30 land

Prosjekt

Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: Fysisk og psykisk helsehjelp for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse

Prosjekt

Posttraumatisk vekst og livskvalitet etter katastrofale hendelser

Prosjekt

Hvordan er vold mot eldre inkludert i de kommunale handlingsplanene?

Prosjekt

Scandinavian Star, kartlegging av overlevende og etterlatte

Prosjekt

KBT- behandlingstilbud til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd i nordiske land og Storbritannia

Prosjekt

Coordinating Methodological Centre for prevention and elimination of violence against women and domestic violence in Slovakia

Prosjekt

En uke med vold 2017

Prosjekt

European Network for Psychosocial Crisis Management – Assisting Disabled in Case of Disaster – Implementation

Prosjekt

UEVO-studien. Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep

Prosjekt

Kjønnslemlestelse: utbredelse, tjenestenes arbeid og endringer i berørte miljøer

Prosjekt

Foreldre og barn med minoritetsbakgrunn og deres erfaringer med hjelpeinstanser som følge av vold i nære relasjoner