Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Rapport

Aakvaag, H. F., & Strøm, I. F. (Red.) (2019). Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2019).

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Aas, E., Iversen, T., Holt, T., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019). Cost-Effectiveness Analysis of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy: A Randomized Control Trial among Norwegian Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 48(1), S298-S311. doi:10.1080/15374416.2018.1463535

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., & Thoresen, S. (2019). Sosiale relasjoner som konsekvens og risikofaktor. I H. F. Aakvaag & I. F. Strøm (Red.) Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen (s. 111-131). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Birkeland, M. S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2019). Am I an island? A network analysis exploring aspects of social landscapes after childhood violence. Psychological Trauma. doi:10.1037/tra0000483

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M. (2019). The social dynamics of revictimization and intimate partner violence: an embodied, gendered, institutional and life course perspective. Nordic Journal of Criminology, 20(1), 90. doi:10.1080/14043858.2019.1568103

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M. (2019). Theorising sexual violence in intimate relations in Scandinavia: a literature review. In M. B. Heinskou, M. L. Skilbrei & K. Stefansen (Eds.) Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Routledge. doi:10.4324/9780429467608

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M. (2019). Vold i parforhold – fortsatt et likestillingsproblem. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 33-48). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-02

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). «Jeg ville jo si nei» – seksuell vold i parforhold. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 86-104). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-05

Andre publikasjoner

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Kvinner er mest utsatt for vold i parforhold. Forskersonen.no.

Rapport

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2019).

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Bonsaksen, T., Heir, T., Ekeberg, Ø., Grimholt, T. K., Lerdal, A., Skogstad, L., & Bredal, I. S. (2019). Self-evaluated anxiety in the Norwegian population: Prevalence and associated factors. Archives of Public Health, 77(10). doi:10.1186/s13690-019-0338-0

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Brunes, A., Hansen, M. B., & Heir, T. (2019). Loneliness among adults with visual impairment: Prevalence, associated factors, and relationship to life satisfaction. Health and Quality of Life Outcomes, 17(1), 1-7. doi:10.1186/s12955-019-1096-y

Bok, avhandling

Dyb, G., & Jensen, T. K. (Red.) (2019). Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk.

Andre publikasjoner

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Eidhammer, S. E., Jahr, H. L., Blix, I., & Jensen, T. K. (2019). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom med PTSD og kompleks PTSD. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2019). Bekymring – Hva er det, og hva gjør det? I S. Lid & G. Heierstad (Red.) Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror (s. 51-67). Gyldendal Akademisk.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Glad, K. A., Kilmer, R. P., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2019). Caregiver-reported positive changes in young survivors of a terrorist attack. Journal of Child and Family Studies, 28(3), 704-719. doi:10.1007/s10826-018-1298-7

Rapport

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (Red.) (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2019).

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Hauge, M. I. (2019). Når politiske tiltak banker på klasseromsdøren: Omskjæring som tema i skolehverdagen. I A. Jansen & A. Andenæs (Red.) Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep (s. 171-187). Universitetsforlaget.

Bok, avhandling

Hellevik, P. (2019). The Dark Side of Intimacy. Exploring Teenage Intimate Partner Violence and Abuse in an Individualized and Digitalized Society. Oslo: Oslo 07-Media. (Doktorgradsavhandling).

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Jensen, T. K., Skar, A. M. S., Andersson, E. S., & Birkeland, M. S. (2019). Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: Pre- and post-flight predictors. European Child and Adolescent Psychiatry. doi:10.1007/s00787-019-01340-6

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Johansen, R. E. B., & Johansen, B. (2019). Blurred transitions of female genital cutting in a Norwegian Somali community. PLOS ONE, 14(8), 1-22. doi:10.1371/journal.pone.0220985

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Karlsen, M., & Skjørten, K. (2019). Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær – hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 17(1), 53-74. doi:10.18261/issn.0809-9553-2019-01-03

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Korkmaz, S., & Øverlien, C. (2019). Responses to youth intimate partner violence: The meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience. Journal of Youth Studies. doi:10.1080/13676261.2019.1610557

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Kvarme, L. G., Misvær, N., Valla, L., Myhre, M. C., Holen, S., & Sagatun, Å. (2019). Bullying in School: Importance of and Challenges Involved in Talking to the School Nurse. Journal of School Nursing. doi:10.1177/1059840519846649

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Løvstad, M., Månum, G., Wisløff-Aase, K., Hafstad, G. S., Ræder, J., Larsen, I., . . . Schanke, A. K. et al. (2019). Persons injured in the 2011 terror attacks in Norway – Relationship between post-traumatic stress symptoms, emotional distress, fatigue, sleep, and pain outcomes, and medical and psychosocial factors. Disability and Rehabilitation. doi:10.1080/09638288.2019.1585489

Andre publikasjoner

Malmedal, W. K., Ystgård, G., & Sandmoe, A. (2019). Når eldre utsettes for vold og overgrep. I O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (s. 90-115). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Månum, G., Løvstad, M., Wisløff-Aase, K., Ræder, J., Schanke, A. K., Larsen, I., Dyb, G., Ekeberg, Ø., & Stanghelle, J. K. (2019). Clinical characteristics and physical functioning in persons hospitalized following the Norwegian terror attacks in July 2011: A follow-up study. Journal of Rehabilitation Medicine, 51(3), 225-233. doi:10.2340/16501977-2521

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Næss, A. (2019). Migration, Gender Roles, and Mental Illness: The Case of Somali Immigrants in Norway. International Migration Review, 1-25. doi:10.1177/0197918319867381

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Nissen, A., Hansen, M., Bang Hansen, M., Nielsen, M. B., Birkeland Nielsen, M., Knardahl, S., & Heir, T. (2019). Employee safety perception following workplace terrorism. A longitudinal study. European Journal of Psychotraumatology, 10. doi:10.1080/20008198.2018.1478584

Andre publikasjoner

Opaas, M. (2019). Med traumer i bagasjen. I R. Dybdahl, L. Lien, H. Siem, H. H. Bakke & I. Julardzija (Red.) Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring (s. 121-143). Universitetsforlaget.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Opheim, E., Andersen, P. N., Jakobsen, M., Aasen, B., & Kvaal, K. (2019). Poor quality in systematic reviews on PTSD and EMDR – an examination of search methodology and reporting. Frontiers in Psychology, 10(JULY). doi:10.3389/fpsyg.2019.01558

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2019). Child abuse and physical health: A population-based study on physical health complaints among adolescents and young adults. Scandinavian Journal of Public Health. doi:10.1177/1403494819848581

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Rueness, J., Myhre, M. C., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Thoresen, S. (2019). The mediating role of posttraumatic stress reactions in the relationship between child abuse and physical health complaints in adolescence and young adulthood. European Journal of Psychotraumatology, 10(1). doi:10.1080/20008198.2019.1608719

Andre publikasjoner

Sandmoe, A. (2019). Omfanget av vold og overgrep mot eldre mennesker i Norge. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 124-140). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-07

Rapport

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner: Hvordan brukes de og til hvilken nytte?. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2019).

Rapport

Sandmoe, A., Wentzel-Larsen, T., & Hjemdal, O. K. (2019). Violence and abuse against elderly people in Norway: A national prevalence study. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2017).

Andre publikasjoner

Skar, A. M. S., Jensen, T. K., & Selvanayagam, K. (2019). Veien fra ankomst til bosatt. I R. Dybdahl, L. Lien, H. Siem, H. H. Bakke & I. Julardzija (Red.) Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring (s. 144-156). Universitetsforlaget.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Skar, A. M. S., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019). Reported Levels of Upset in Youth After Routine Trauma Screening at Mental Health Clinics. JAMA Network Open, 2(5), e194003. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.4003

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Skjørten, K. (2019). Samvær med tilsyn i saker etter barneloven. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 195-214). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 13-29). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-01

Bok, avhandling

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (Red.) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget.

Andre publikasjoner

Stene, L. E. (2019). Trivsel og prestasjoner på skolen hos unge utsatt for terrorangrep. Best Practice Nordic.

Andre publikasjoner

Stray-Pedersen, A., Møller, C., de Lange, C., Due-Tønnessen, B. J., Eggesbø, H. B., Grøgaard, J., Haugen, O. H., Mahesparan, R., Hikmat, O., Müller, L. S. O., Mahesparan, R., Ording Muller, L. S., Myhre, A. K., Myhre, M. C., Nedregaard, B., Nordhov, S. M., Rognum, T. O., Rosendahl, K., Vollmer-Sandholm, M. J., Sørbø, T., vollmer-sandholm, m. j., & Aukland, S. M. (2019). Legers rolle ved mistanke om alvorlig barnemishandling. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(2), 126-128. doi:10.4045/tidsskr.18.0922

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., & Wentzel-Larsen, T. (2019). Characteristics of Different Types of Childhood Violence and the Risk of Revictimization. Violence against Women, 25(14), 1696-1716. doi:10.1177/1077801218818381

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., & Wentzel-Larsen, T. (2019). Characteristics of different types of childhood violence and the risk of revictimization. Violence against Women.

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Strøm, I. F., Birkeland, M. S., Aakvaag, H. F., & Thoresen, S. (2019). Trajectories of Alcohol Use and Alcohol Intoxication in Young Adults Exposed to Childhood Violence and Later Problematic Drinking Behavior. Journal of Family Violence. doi:10.1007/s10896-019-00094-8

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Thoresen, S., Birkeland, M. S., Arnberg, F. K., Wentzel-Larsen, T., & Blix, I. (2019). Long-term mental health and social support in victims of disaster: comparison with a general population sample. BJPsych Open, 5(1). doi:10.1192/bjo.2018.74

Vitenskapelig artikkel og bokkapittel

Wisløff-Aase, K., Ræder, J., Månum, G., Løvstad, M., Schanke, A. K., Dyb, G., . . . Stanghelle, J. K. et al. (2019). Chronic pain among the hospitalized patients after the 22 july 2011 terror attacks in Oslo and at Utøya Island. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. doi:10.1111/aas.13373