Tema: Vold og overgrep

Vold i nære relasjoner – Forskningsprogram ved NKVTS 2014-2019

NKVTS har med finansiering fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet igangsatt et femårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner. 13 prosjekter tar for seg bl.a. omfang og reviktimisering, vold mot eldre, rus, etniske minoriteter, og møter med hjelpe- og rettsapparatet. 

 
2014 Dette forskningsprogrammet er pågående 2019

Forskningsprogramleder

  • Skjørten, Kristin

    Skjørten, Kristin

    Forsker I, professor II, UiO / dr. philos.

    Vis profil

Forskningsprogramdeltakere

Last ned programplan

PDF 833.6KB

Hovedmål

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har igangsatt et femårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Rammen for programmet er gitt gjennom Stortingsmeldingen Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve (Meld. St. 15, 2012-2017) og Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner Et liv uten vold (2014-2017.

Midlene til programmet er delt på to forskningsmiljøer, Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA. I tillegg har Helse- og omsorgsdepartementet gitt to millioner kr. årlig til NKVTS til forskning på helsemessige konsekvenser av vold i nære relasjoner. Voldsforskningsmiljøene ved NOVA og NKVTS utfyller hverandre og vi samarbeider om seminarer, konferanser og forskningsaktiviteter.

NKVTS sitt forskningsprogram om vold i nære relasjoner omfatter både vold blant voksne og vold som barn og unge utsettes for. Formålet er fremfor alt å oppnå mer kunnskap om hvordan vold i nære relasjoner virker inn på ulike grupper i samfunnet og hvordan den påvirker individer over tid, samt kunnskap om møter mellom utsatte og hjelpe- og kontrollapparatet. I 2017 ble programmet styrket med tre nye prosjekter om kjønnslemlestelse, også finansiert av JD.

Konferansen «Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak» ble avholdt sammen med NOVA den 29/11-2017 på Høyskolen i Oslo og Akershus hvor smakebiter fra til sammen 14 prosjekter ble presentert. Opptak av konferansen kan lastes ned her.

Pågående prosjekter

Vis alle prosjekter

Gjennomførte prosjekter

Seminarer og arrangementer

  1. 1-4 September 2019

Publikasjoner

Bjørnholt, M. (2018). How to Make What Really Matters Count in Economic Decision-Making: Care, Domestic Violence, Gender-Responsive Budgeting, Macroeconomic Policies and Human Rights. In V. M. B. Giorgino & Z. D. Walsh (Eds.) Co-Designing Economies in Transition: Radical Approaches in Dialogue with Contemplative Social Sciences (pp. 135-159). Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-319-66592-4_9

Langballe, Å., & Davik, T. (2017). Sequential interviews with preschool children in Norwegian Barnahus. In J. Susanna, K. Stefansen, E. Bakketeig & A. Kaldal (Eds.) Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model (pp. 165-183). Palgrave Macmillan.

Sandmoe, A., Wentzel-Larsen, T., & Hjemdal, O. K. (2017). Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2017).

Strøm, I. F., Hjemdal, O. K., Myhre, M. C., Wentzel-Larsen, T., & Thoresen, S. (2017). The Social Context of Violence: A Study of Repeated Victimization in Adolescents and Young Adults. Journal of Interpersonal Violence. doi:10.1177/0886260517696867

Vorland, N., & Skjørten, K. (2017). Barn i krise: Samarbeidet mellom barnevern og politi. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2017).

Askeland, I. R., Moen, L. H., Nilsen, L. G., Kruse, A. E., Hjemdal, O. K., & Holt, T. (2016). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 10/2016).

Hauge, M. I. (2016). Barn og unges deltagelse i forskning om sensitive og erfaringsnære hendelser. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 253-264). Universitetsforlaget.

Kruse, A. E. (2016). Forskningsfronten: Hvor mange er for mange?. Morgenbladet.

Myhre, M. C. (2016). Helsepersonell i møte med barn og unge som har opplevd omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 169-182). Universitetsforlaget.

Ravn, A. K. L., & Skjørten, K. (2016). Offentlig oppnevning av tilsynsperson i samværssaker etter barneloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 14(2), 201-221. doi:10.18261/issn.0809-9553-2016-02-06

Sandmoe, A. (2016). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte?. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2016).

Thoresen, S., & Myhre, M. C. (2016). Tiden leger ikke alle sår. Vold og traumer i et livsløpsperspektiv.. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 150-166). Universitetsforlaget.

Hold deg oppdatert med dette forskningsprogrammet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater