Tema: Vold og overgrep

Vold i nære relasjoner – Forskningsprogram ved NKVTS 2014-2019

NKVTS’ femårige forskningsprogram om vold i nære relasjoner omfatter forskning på vold mellom voksne og mot barn og unge. Formålet var å oppnå mer kunnskap om hvordan vold i nære relasjoner virker inn på ulike grupper i samfunnet, hvordan vold påvirker individer over tid, samt kunnskap om møter mellom utsatte og hjelpe- og kontrollapparatet.

 
2014 Dette forskningsprogrammet er pågående 2019

Forskningsprogramleder

  • Skjørten, Kristin

    Skjørten, Kristin

    Forsker I, professor II, UiO / dr. philos.

    Vis profil

Forskningsprogramdeltakere

Last ned programplan

PDF 833.6KB

Hovedmål

NKVTS har gjennom programmet hatt 13 prosjekter på ulike temaer, blant annet om voldsprevalens,  reviktimisering, rus, vold mot eldre, kjønns- og maktdimensjoner ved vold og møter med hjelpe- og rettsapparatet. I 2017 ble programmet styrket med tre nye prosjekter om kjønnslemlestelse.

Funn fra prosjektene formidles i vitenskapelige tidsskrift så vel som gjennom rapporter, seminarer, kronikker og foredrag på konferanser og seminarer. Forskningsprogrammet har også resultert i en bok: Vold i nære relasjoner – forståelser, konsekvenser og tiltak.

Bakgrunn

Rammen for programmet ble gitt gjennom stortingsmeldingen Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner: Det handler om å leve (Meld. St. 15, 2012-2013) og Et liv uten vold: Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner (2014-2017). Midler til programmet ble fordelt på to forskningsmiljøer, NKVTS og velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. I tillegg har Helse- og omsorgsdepartementet gitt to millioner kr. årlig til NKVTS til forskning på helsemessige konsekvenser av vold i nære relasjoner.

Konferanser

Voldsforskningsmiljøene ved NOVA og NKVTS utfyller hverandre, og vi samarbeider om seminarer, konferanser og forskningsaktiviteter. Konferansen «Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak» ble avholdt sammen med NOVA 29/11/17 på Høgskolen i Oslo og Akershus hvor smakebiter fra til sammen 14 prosjekter ble presentert. Opptak av konferansen kan lastes ned her.

1.-4. september 2019 avholdes den tredje «European conference on domestic violence» i Oslo, et samarbeid mellom NOVA og NKVTS.

Pågående prosjekter

Vis alle prosjekter

Gjennomførte prosjekter

Seminarer og arrangementer

  1. 1. november kl 09.00 til 15.00

Publikasjoner

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (Red.) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget.

Aakvaag, H. F., & Strøm, I. F. (Red.) (2019). Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2019).

Birkeland, M. S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Thoresen, S. (2019). Am I an island? A network analysis exploring aspects of social landscapes after childhood violence. Psychological Trauma. doi:10.1037/tra0000483

Bjørnholt, M. (2019). The social dynamics of revictimization and intimate partner violence: an embodied, gendered, institutional and life course perspective. Nordic Journal of Criminology, 20(1), 90. doi:10.1080/14043858.2019.1568103

Bjørnholt, M. (in press). Theorising sexual violence in intimate relations in Scandinavia. In M. B. Heinskou, M. L. Skilbrei & K. Stefansen (Eds.) Rape in the Nordic Countries. Routledge.

Bjørnholt, M. (2019). Vold i parforhold – fortsatt et likestillingsproblem. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 33-48). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-02

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). «Jeg ville jo si nei» – seksuell vold i parforhold. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 86-104). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-05

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Kvinner er mest utsatt for vold i parforhold. Forskersonen.no.

Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2019). Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2019).

Eidhammer, S. E., Jahr, H. L., Blix, I., & Jensen, T. K. (2019). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom med PTSD og kompleks PTSD. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Karlsen, M., & Skjørten, K. (2019). Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær – hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 17(1), 53-74. doi:10.18261/issn.0809-9553-2019-01-03

Skjørten, K. (2019). Samvær med tilsyn i saker etter barneloven. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 195-214). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 13-29). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-01

Bersvendsen, A., & Hauge, M. I. (2018). Da skjønte jeg at nå smeller det snart: Voksne som opplevde vold i barndommen ser tilbake. Tidsskriftet Norges Barnevern, 95(02-03), 96-109. doi:10.18261/ISSN.1891-1838-2018-02-03-03

Bjørnholt, M. (2018). Bokanmeldelse av May-Len Skilbrei og Kari Stefansen: Seksuell vold: En samfunnsvitenskapelig innføring. Tidsskrift for samfunnsforskning, 59(4), 419-422. doi:10.18261/issn.1504-291X-2018-04-08

Bjørnholt, M. (2018). How to Make What Really Matters Count in Economic Decision-Making: Care, Domestic Violence, Gender-Responsive Budgeting, Macroeconomic Policies and Human Rights. In V. M. B. Giorgino & Z. D. Walsh (Eds.) Co-Designing Economies in Transition: Radical Approaches in Dialogue with Contemplative Social Sciences (pp. 135-159). Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-319-66592-4_9

Bjørnholt, M. (2018). Vi mangler kunnskap om vold mot dyr og vold mot mennesker. Dagsavisen – Nye Meninger.

Bjørnholt, M. (2018). Voldtekt i forholdet er vanligere enn man tror. Bergens Tidende.

Bjørnholt, M., & Hjemdal, O. K. (2018). Measuring violence, mainstreaming gender; does adding harm make a difference?. Journal of Gender-Based Violence, 2(3), 465-479. doi:10.1332/239868018X15366982109807

Bjørnholt, M., & Hjemdal, O. K. (2018). Vold i parforhold er ikke likestilt. Aftenposten.

Johansen, R. E. B., Ziyada, M. M., Shell-Duncan, B., Kaplan, A., & Leye, E. (2018). Health sector involvement in the management of female genital mutilation/cutting in 30 countries. BMC Health Services Research, 18(240). doi:10.1186/s12913-018-3033-x

Kiamanesh, P., & Hauge, M. I. (2018). “We are not weak, we just experience domestic violence”—Immigrant women’s experiences of encounters with service providers as a result of domestic violence. Child & Family Social Work, 1-8. doi:10.1111/cfs.12615

Sandmoe, A. (2018). Eldre utsettes for overgrep – hva så. Forebygging.no.

Strøm, I. F., Aakvaag, H. F., Birkeland, M. S., & Thoresen, S.Felix, E. (2018). The mediating role of shame in the relationship between childhood bullying victimization and adult psychosocial adjustment. [El papel mediador de la verguenza en la relacion entre la victimizacion por acoso en la infancia y el ajuste psicosocial de los adultos]. European Journal of Psychotraumatology, 9(1). doi:10.1080/20008198.2017.1418570

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., & Birkeland, M. S. (2018). Loneliness as a mediator of the relationship between shame and health problems in young people exposed to childhood violence. Social Science and Medicine, 211, 183-189. doi:10.1016/j.socscimed.2018.06.002

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Strøm, I. F., Myhre, M. C., & Hjemdal, O. K. (2018). Shame predicts revictimization in victims of childhood violence. A prospective study of a general Norwegian population sample. Psychological Trauma, 11(1), 43-50. doi:10.1037/tra0000373

Langballe, Å., & Davik, T. (2017). Sequential interviews with preschool children in Norwegian Barnahus. In J. Susanna, K. Stefansen, E. Bakketeig & A. Kaldal (Eds.) Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model (pp. 165-183). Palgrave Macmillan.

Sandmoe, A., Wentzel-Larsen, T., & Hjemdal, O. K. (2017). Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2017).

Strøm, I. F., Hjemdal, O. K., Myhre, M. C., Wentzel-Larsen, T., & Thoresen, S. (2017). The Social Context of Violence: A Study of Repeated Victimization in Adolescents and Young Adults. Journal of Interpersonal Violence. doi:10.1177/0886260517696867

Vorland, N., & Skjørten, K. (2017). Barn i krise: Samarbeidet mellom barnevern og politi. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2017).

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2017). Adult victimization in female survivors of childhood violence and abuse: the contribution of multiple types of violence. Violence against Women, 23(13), 1601-1619. doi:10.1177/1077801216664427

Hauge, M. I. (2016). Barn og unges deltagelse i forskning om sensitive og erfaringsnære hendelser. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 253-264). Universitetsforlaget.

Kruse, A. E. (2016). Forskningsfronten: Hvor mange er for mange?. Morgenbladet.

Myhre, M. C. (2016). Helsepersonell i møte med barn og unge som har opplevd omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 169-182). Universitetsforlaget.

Ravn, A. K. L., & Skjørten, K. (2016). Offentlig oppnevning av tilsynsperson i samværssaker etter barneloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 14(2), 201-221. doi:10.18261/issn.0809-9553-2016-02-06

Sandmoe, A. (2016). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte?. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2016).

Thoresen, S., & Myhre, M. C. (2016). Tiden leger ikke alle sår. Vold og traumer i et livsløpsperspektiv.. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 150-166). Universitetsforlaget.

Hold deg oppdatert med dette forskningsprogrammet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater